OK
Logo In Fashion

Regulamin promocji

Regulamin promocji „25% taniej z okazji Dnia Matki”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji: „25% taniej z okazji Dnia Matki” realizowanej w Sklepie internetowym infashion.com.pl.

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a) Organizator – In Fashion z siedzi0bą w Elizówce 120, 21-003 Ciecierzyn, NIP: 7131478243, REGON: 368620536;

b) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, biorąca udział w niniejszej Promocji;

c) Konsument –osoba fizyczna dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

d) Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

e) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

f) Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

g) Produkty promocyjne -  wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym w okresie trwania niniejszej Promocji;

h) Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: http://infashion.com.pl/;

i) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

§ 2. Okres i zasady trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 25 maja 2018 roku do 27 maja 2018 roku.

2. W ramach promocji Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie jej trwania dokonają w Sklepie internetowym zakupu jednego lub więcej Produktów promocyjnych, uzyskanie rabatu w wysokości 25% (słownie: piętnastu procent) od aktualnej ceny tych Produktów.

3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

4. Cena z uwzględnieniem rabatu wynikającego z Promocji, wskazanego w par. 2 ust. 2 zostanie uzyskana po wpisaniu kodu rabatowego w odpowiednim polu przy realizacji zakupu w Sklepie internetowym.

 

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 4. Zasady reklamacji

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji pod adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: info@infashion.com.pl z dopiskiem „ Reklamacja”.

2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Regulamin promocji „Kod rabatowy START15 -15% na wszystko na infashion.com.pl”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji: „Rabat na start! -15% na wszystko na infashion.com.pl” realizowanej w Sklepie internetowym infashion.com.pl.

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a) Organizator – In Fashion z siedzibą w Elizówce 120, 21-003 Ciecierzyn, NIP: 7131478243, REGON: 368620536;

b) Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, biorąca udział w niniejszej Promocji;

c) Konsument –osoba fizyczna dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

d) Kodeks cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

e) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

f) Promocja – akcja promocyjna, opisana w niniejszym Regulaminie;

g) Produkty promocyjne -  wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym w okresie trwania niniejszej Promocji;

h) Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: http://infashion.com.pl/;

i) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

 

§ 2. Okres i zasady trwania Promocji

1. Promocja trwa od dnia 20 marca 2018 roku do 2 kwietnia 2018 roku.

2. W ramach promocji Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie jej trwania dokonają w Sklepie internetowym zakupu jednego lub więcej Produktów promocyjnych, uzyskanie rabatu w wysokości 15% (słownie: piętnastu procent) od aktualnej ceny tych Produktów.

3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

4. Cena z uwzględnieniem rabatu wynikającego z Promocji, wskazanego w par. 2 ust. 2 zostanie uzyskana po wpisaniu kodu rabatowego w odpowiednim polu przy realizacji zakupu w Sklepie internetowym.

 

§ 3. Zasady zwrotu Produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów promocyjnych bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów promocyjnych lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów promocyjnych.

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu promocyjnego będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 4. Zasady reklamacji

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji pod adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: info@infashion.com.pl z dopiskiem „ Reklamacja”.

2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.